Algemene voorwaarden voor deelname

Naam Event: Safe Maintenance Award Benelux, verder aangeduid als SMAB
Organisatie: Stichting Safety at Work

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere overeenkomst, ieder aanbod en iedere aanvaarding van het aanbod c.q. opdracht, evenals van de daaruit voortvloeiende prestaties, waarbij de Stichting Safety at Work, hierna verder te noemen “de Organisatie”, optreedt als organisator van het event SMAB.
 2. Onder “deelnemer” wordt verstaan een organisatie/partij gevestigd in België, Luxemburg en/of Nederland die aan de Organisatie aangeeft de vereiste faciliteiten ter beschikking te stellen ten behoeve van deelname aan SMAB.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer aan SMAB, worden van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Organisatie enerzijds en de deelnemer anderzijds.
 4. Onder deelname aan SMAB wordt tevens begrepen de periode die gemoeid is vanaf de aanmelding tot en met de uitreiking van de award en eventuele (na)publicatie. Tevens geeft deelnemer bij deelname volledig publicatierecht aan de Organisatie op door deelnemer aangeleverd beeldmateriaal dan wel op beeldmateriaal dat in opdracht van de Organisatie in het kader van SMAB van en/of bij deelnemer is vervaardigd.
 5. Deelnemer is verplicht om gedurende de gehele overeengekomen duur van de deelname daadwerkelijk zelf deel te nemen aan SMAB respectievelijk gebruik te maken van de ter beschikking gestelde zaken. Het is de deelnemer derhalve niet toegestaan zijn rechten op enigerlei wijze over te dragen aan derden.
 6. Deelnemer kan door de door de Organisatie aangestelde onafhankelijke jury aangewezen worden tot winnaar van de SMAB. In dat geval stemt deelnemer in met publicaties door de Organisatie met betrekking tot SMAB en kan deelnemer uitsluitend na schriftelijke toestemming door de Organisatie ook eigen publicaties verzorgen.
 7. Beoordeling en prijstoekenning door de jury staat buiten iedere discussie en hierover kan op geen enkele wijze gecorrespondeerd worden.
 8. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voor SMAB vastgestelde data te wijzigen of deze geen doorgang te laten vinden. In het onverhoopte geval dat de Organisatie dat recht uitoefent, heeft de deelnemer geen recht op nakoming van gemaakte afspraken en evenmin heeft deelnemer recht op vergoeding van geleden en te lijden schade, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd.
 9. Annulering en/of terugtrekking van deelname aan het event dient schriftelijk met redenen omkleed aan de Organisatie gemeld te worden.
 10. De Organisatie is bevoegd maar niet gehouden om deelname met een aspirant deelnemer aan te gaan en is gerechtigd om (rechts)personen om betreffende deelnemer om haar moverende redenen van deelname aan SMAB uit te sluiten. Genoemde redenen kunnen in het bijzonder liggen in de status van de deelnemer alsmede in het kader van gemaakte afspraken ter zake de organisatorische voorwaarden, die in het kader van de organisatie aan de orde zijn. Een dergelijke uitsluiting zal in schriftelijke toelichting aan de deelnemer worden kenbaar gemaakt. In een dergelijk geval zullen reeds gedane publicaties en afspraken ongedaan gemaakt worden, zonder gehoudenheid tot welke vergoeding dan ook.
 11. Behoudens opzet of grove schuld is de Organisatie niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of samenhangt met de deelname door deelnemer aan SMAB. Tot deze uitgesloten schade behoort in ieder geval, maar niet uitsluitend, schade aan goederen of personen, vermogensschade en gevolgschade.
 12. Iedere deelnemer is verplicht zich gedurende de periode van deelname adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en is ten opzichte van de Organisatie en derden aansprakelijk voor alle schade die hij, zijn personeel of onder zijn verantwoordelijkheid vallende derden tijdens de deelname aan SMAB direct of indirect aan de Organisatie of derden toebrengt. Deelnemer zal de Organisatie op eerste verzoek vrijwaren voor alle aanspraken van derden te dier zake en zal de Organisatie schadeloos stellen voor alle door de Organisatie ter zake geleden en te lijden schade evenals gemaakte en te maken kosten.
 13. De Organisatie is gerechtigd de overeenkomst met een deelnemer tussentijds te beëindigen indien de deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling komt te verkeren, op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd, dan wel geliquideerd wordt, dan wel de deelnemer ondanks uitdrukkelijke ingebrekestelling nalatig blijft adequaat uitvoering te geven aan haar verplichtingen krachtens de deelname.
 14. Op deze overeenkomst tussen de Organisatie en deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen, ook die slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste instantie via overleg worden opgelost onverlet het recht van iedere partij om te allen tijde de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht te benaderen. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten en/of heeft u vragen? Neem dan contact op met drs. Peter van Nierop 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste nieuws

Het nieuwe veilig werken

Op 11 april 2018, tijdens de beurs Safety & Health@Work presenteert Safe Maintenance Award Benelux de Masterclass ‘Het Nieuwe Veilig Werken’. Enkele ervaringskundigen geven vernieuwende inzichten voor het verbeteren van de veiligheid van uw werknemers. Met behulp van nieuwe denkmodellen en ervaringen uit de praktijk krijgt u een verfrissende kijk op veilig werken.

Lees meer...

Waarom deze Award?

De Safe Maintenance Award Benelux (SMAB) stimuleert veilig werken bij  Onderhoudsafdelingen en Technische Dienstverleners. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten faciliteren wij de kennisuitwisseling op alle niveaus van de organisatie.

Lees meer...

Veilig werk verdient waardering

Veilig werken in de industrie heeft topprioriteit en elk incident is er één teveel. Een belangrijke factor voor veilig werken is de menselijke factor. De juiste mix van cultuur, leiderschap, het juiste voorbeeld en niet in de laatste plaats de overtuiging om veilig te willen werken, zorgen voor bewustzijn en resultaten.

Lees meer...

Blijf op de hoogte

Deel uw nieuws en blijf op de hoogte via:

LinkedinLogoTransparentSmallTwitterLogoTransparent